TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
ENDOMETRİUM, OVER VE SERVİKS KANSERLERİNDE ÖSTROJEN PROGESTERON VE ANDROJEN RESEPTÖR İNSİDANSI
TEKSEN ÇAMLIBEL, AYDIN DEMİRCAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Bu çalışmada, 76 endometrium, 24 över ve 10 serviks kanseri vakasında, östrojen (ER), progesteron (PR) ve androjen (AR) reseptörlerine bakıldı. İyi ve orta diferansiye endometrial kanser vakalarının %65'i ER(+), %55'i PR(+) bulundu; az diferansiye olan grupta olanların %50'si ER(+), % 22 si PR(+) idi. Över kanserli hastaların 11 inde evreleme yapıldı. Evre-III olan 6 hastanın hepsinde PR(-), 2 sinde ER(+); Evre-IV olan 5 hastanın 3 ü ER(+), 3 Ü PR(+) bulundu. Serviks kanseri vakalarının 6'sında ER(+),4 ünde PR(+) bulunmuştur. Androjen reseptörleri l endometrial kanser vakasında ve 2 över kanseri vakasında pozitif, serviks kanseri vakalarının hepsinde negatif çıkmıştır. Keywords :