TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
AKUT NONLENFOBLASTİK LÖSEMİ (ANLL), KRONİK MYELOSİLER LÖSEMİ (KML) BLASTİK KRİZ VE MYELODİSPLASTİK SENDROMLU (MDS) HASTALARDA DÜŞÜK DOZ SİTOZİN ARABİNOZİD (L-DAC) TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
N KONUK, M TURGAY, FİKRİ İÇLİ, D DİNÇOL, O SARDAŞ
İbni Sina Hast. Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Onsekiz olguluk (12 ANLL, 3 KML blastik kriz, 3 MDS) hasta serisi, 14-21 gün düşük doz sitozin arabinosid ile tedavi edildi. Sitozin arabinosid cilt altı veya intravenöz yolla 10 mg/m2, 12 saatte bir verildi. 4 kısmi, 4 tam remisyon sağlandı. 10 hasta tedaviye cevap vermedi, bunların 7 tanesi kanamadan öldü. Sitozin arabinosidin bildirilen hücre diferansiye edici etkisi tespit edilemedi. Hücreyi diferansiyasyondan ziyade sitotoksik etkiye sahip göründü. Mamafih, bu yöntem ekonomik ve kolay uygulanabildiğinden bazı durumlarda tercih edilebilir. Keywords :