TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
TROİD KANSERİ
S MERCAN, S ÖZARMAĞAN, T TERZİOĞLU, D BUDAK, O ŞAŞMAZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 1980-1985 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen 41 tiroid kanseri vakası incelendiğinde, 29'u kadın, 12'si erkek olan hastaların yaş ortalaması 44 olarak bulunmuştur. Vakaların %92.7'sini iyi diferansiye tümörler teşkil ederken, diferansiye olmayan tümör oranı %7.3 olarak belirlenmiştir. Girişim yöntemleri arasında iki ya da tek taraflı total tiroidektomi %56 gibi yüksek bir oran gösterirken, ameliyat sonrası komplikasyon oranları düşük kalmış ve mortalite görülmemiştir. Keywords :