TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
LAKTİK DEHİDROGENAZ VE İZOENZİMLERİ, MULTİPLE MYELOMA, PROGNOZ
SITKI ÇOPUR, SEZAİ KUŞ, AYŞE KARS, NURTEN RENDA, GÜLTEN TEKUZMAN, FIRAT DİNÇER
Hacettepe Tıp Fak. Onkoloji Bölümü

Summary

Serum total laktik dehidrogenaz (LDH) düzeyleri ve izoenzim paterni, 19 multiple myeloma tanıtı hasta ve 19 sağlıklı kontrolde çalışıldı. Hastalar, LDH için kan alındığında bulundukları klinik evreye göre; tedavi öncesi, tedaviye cevap vermeyenler ve tedaviye cevap verenler olmak üzere üç gruba ayrıldı. Her grupta bulunan serum LDH değerleri birbirleri ile ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Tedavi öncesi grup ve tedaviye cevap vermeyenlerin serum LDH değerleri, tedaviye cevap verenler ve kontrol grubun değerlerinden önemli ölçüde yüksek bulundu (ortalama + standard hata 445 ± 35 U/ml ve 532 ± 75U/ml ye karşılık 349 ± 75 U/ml ve 190 ± 7.1 U/ml, p < 0.05). Tedavi öncesi ve tedaviye cevap vermeyen grupta LDH-1 ve LDH-2 izoenzimlerinde hafif bir azalmaya karşılık, LDH-3 de artış gözlendi. Serum LDH düzeyi ve izoenzim paterninin multiple myelomah hastalarda prognozu belirleyebilecek faktörler olarak önem taşıyabileceği sonucuna varıldı.