TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
İBRAHİM ÖZTEK, NASİMİ BÜYÜKBABANİ, ERGÜN UÇMAKLI, ARMAĞAN HAZAR, AHMET ILGAZLI, AHMET R EREM
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji AD

Summary

45 yaşındaki bir erkek hasta, 10 yıl önce klinik ve radyolojik olarak pnömoni, 5 yıl önce de lobektomi sonrası iyi diferansiye lenfositik malign lenfoma tanısıyla tedaviye alınmıştır. Bugün eski lokalizasyonu olan sağ akciğer orta zonda nüksederek, tekrar gelişen ve rezeke edilen lezyon uygulanan histopatolojik ve immün histokimyasal araştırmalar sonucu bunun psödolenfoma olduğu kanısına varılmıştır.