TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
HALUK ONAT, NİJAD BİLGE, ADNAN AYDINER, MÜNİR KINAY, HALUK ANDER, FARUK AYKAN, NAKİYE ÖZTÜRK, KORAY DİNÇOL
İ.Ü. Onk. Enst. Tıbbi Onkoloji BD

Summary

Mart 1989 ile Şubat 1991 arasında ölçülebilir metastatik hastalığı olan ve hiçbir kemoterapi uygulanmamış olan 12 böbrek hücre kanserli olguya alfa İnterferon tedavisi uygulandı. İnterferon alfa-2b haftada 3 gün 10 mü deri altına uygulandı. En erken değerlendirme 2 ay sonra yapıldı. Sadece akciğer metastazı olan 7 olgunun 2'sinde tam cevap, diğer 5'inde ise kısmi cevap alındı. Kısmi cevap alınan iki olgu da kalan kitleler cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra hastalıksız olarak takip edildi. Sadece lenf bezi metastazı olan bir olguda da kısmi cevap sağlandı. Kemik metastazı olan 2 olguda İnterferon ile objektif cevap sağlanamamasına rağmen sübjektif olarak analjezik ihtiyaçları azaldı. Cevap veren olgularda İnterferon tedavisine 6 ile 12 ay arasında devam edildi. Objektif cevap veren olgularda progresyonsuz sağkalım süresi 9 ile 14 ay arasında olup medyan 10 ay olarak bulundu. İnterferon uygulanan hastaların hepsinde görülen gribe benzer tablo dışında önemli bir toksisite gelişmedi. Sonuç olarak İnterferon tedavisi böbrek hücre kanserinde nefrektomi sonrası özellikle akciğer metastazlı olgularda denenmeye değer bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir.