TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
A FARUK ZORLU, MURAT GÜRKAYNAK, H FADIL AKYOL, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, Ankara

Summary

1976-1989 yılları arasında yaşları 3 ile 53 arasında (median 11) değişen 26'sı erkek 23'ü kadın, toplam 49 hasta pons ve medulla-oblangata yerleşimli tümör tanısıyla tedavi edilmiştir. Radyoterapi öncesi 3 olguya biyopsi 2 olguya ise yalnız eksplorasyon yapılmıştır. Uygulanan toplam tümör dozu 4500-6000 Gy arasındadır. Ayrıca, 12 olguya kemoterapi verilmiştir. Hastaların 1,3 ve 5 yıllardaki genel sağkalım oranları sırası ile % 48, % 30 ve % 25 olarak bulunmuştur. Prognostik faktörler olarak cins, yaş, toplam tedavi dozu, kemoterapi kullanımı radyoterapi öncesi ve sonrası nörolojik bulgulardaki değişim incelenmiştir. Bu faktörler arasında sadece erişkin yaş grubu lehine istatistiki anlamlı fark saptanmıştır.