TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
OUTCOME OF CHEMODECTOMA PATIENTS
CENGİZ KURTMAN, MELTEM NALÇA, HÜSEYİN BORA, AHMET ÇAKMAK
A.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Summary

1980 ile 1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinde 11 kemodektomalı hasta tedavi görmüştür. Hastaların 9 tanesi jugulotimpanik, 2 tanesi ise boyun yerleşimli (karotis cisimciği ve glomus vagale)dir. 40 ile 65 yaş arasında olan hastaların 9 tanesi kadın 2 tanesi erkek olup kadın/erkek oranı 4.5:1'dir. Dört hastada primer tedavi şekli radyoterapi iken diğer yedi hastada cerrahi-radyoterapi uygulandı. Günlük 200 cGy fraksiyonlarla total 4000 ile 5000 cGy radyasyon verildi. Hastalar 16 ile 155 ay (ortalama 64 ay) süreyle izlendiler. Onbir hastanın onunda lokal kontrol sağlanarak kontrol oranı %90.9 olarak bulundu. Hiçbir hastada ciddi radyoterapi komplikasyonu gözlenmedi. Ayrıca bir hastada üç-boyutlu bilgisayarlı tedavi planlaması yapılarak optimal tedavi planı üzerinde çalışıldı. İnhomojenite düzeltilmesi yapılmış üç boyutlu serbest tedavi planı ile oldukça homojen bir doz dağılımı elde edildi.