TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
NİJAD BİLGE, MÜNİR KINAY, AHMET KARADENİZ, AHMET KİZİR, MUSA ALTUN
İstanbul Onkoloji Enstitüsü

Summary

İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Bilim Dalına 1973-1978 seneleri arasında Hodgkin Hastalığı tanısı ile başvurmuş 128 olgu retrospektif olarak çalışmaya alınmış ve tedavi takipleri sağlanabilmiş 90 olgu ışınlama sonrası yerel ve bölgesel yinelemeler yönünden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken göz önüne alınan kriterler evre yineleme, histopatoloji-yineleme ve tedavi şekli-yineleme ilişkisi olmuştur. Olgularımızın % 9'u E.I (8/90), % 67'si E.II (60/90) ve % 23'ü (21/90) E.III olgulardır ve olguların <% 87'si klinik evrelemeye tabidir. Geniş saha ışınlaması olarak tanımlanan yelek ve yelek + pantolon tedavisi olguların % 78'ine uygulanmıştır. Genelde % 18.8 saha içi yinelemesi (17/90)ve %20 saha dışı yinelemesi mevcuttur, (18/90). Saha içi yinelemelerin °7o 13*ü ve saha dışı yinelemelerin % 17'si E.II olgularda görülmektedir. % 17 oranında saha dışı yinelemesi bu E.II olguların muhtemel Elli olgular olabileceğini düşündürmektedir.Kısıtlı saha tekniği ile yineleme oranı yükselmekte M/STN ışınlamada ise yineleme görülmektedir. Hastalığın evresi yanında kitle büyüklüğü, mediastinal hastalığın genişliği hastalıklı lenf bezi bölge sayısı ve total ışınlama dozu da yinelemeyi etkileyen faktörlerdir.