TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
DISTRIBUTION OF PROSTATE SPESIFIC ANTIGEN AND PROSTATIC ACID PHOSPHATASE IN PROSTATIC ADENOCARCINOMAS AND THEIR RELATIONSHIPS WITH THE GLEASON GRADING SYSTEM
VEHBİ ŞEKER, FİLİZ ÖZYILMAZ, LATİFE CANDAN, İSMAİL ÇIRPAN, KEMAL KUTLU
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, Edirne

Summary

Kırk dört prostat adenokarsinomu vakasında, parafine gömülü dokularda immünohistokimyasal tekniklerle prostat spesifik antijen (PSA) ve prostatik asit fosfataz (PAP) dağılımı araştırıldı. Kırk dört prostat karsinomunun 36'sında PSA monoklonal antikoru ile, 37'sinde ise PAP monoklonal antikoru ile, pozitif boyanma saptandı. Her iki marker ile boyanma yoğunluğu diferansiyasyon azaldıkça düştü. Fakat bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. PSA ve PAP prostat adenokarsinomlarında sırasıyla %81.8 ve %84.1 oranında pozitif boyanma göstermesine rağmen, özellikle yüksek gradeli tümörlerde boyanma olmaması bu tümörlerin prostat orijinli olma olasılığını ekarte ettirmez.