TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
IMMUNOLOGICAL CHANGES IN CHILDREN WITH SOLID TUMORS AT DIAGNOSIS
REJİN KEBUDİ, İNCİ AYAN, SÜHENDAN EKMEKÇİOĞLU, LEYLA KARAMANLI, GÜLDEN YILMAZ, ÖMER GÖRGÜN, TEMER YAĞCI, SEMA PİŞKİN, RASİM MERAL
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji BD., İstanbul

Summary

Erişkinlerde çeşitli malign hastalıklarda bağışıklık sistemi değişiklikleri bildirilmektedir. Solid tümörlü çocuklarda bu konuyla ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Ortalama yaşı 7.5((4.2 olan 97 pediyatrik solid tümörlü hastada tanı sırasında (29 kemik ve yumuşak doku sarkomu, 28 beyin tümörü, 17 lenfoma, 7 Wilms tümörü, 6 germ hücreli tümör, 4 nazofarenks karsinomu, 5 retinoblastom, 1 nöroblastom) hücresel ve humoral bağışıklık parametreleri (Total T, T4, T8 lenfosit hücre yüzdesi, T4/T8 oranı, Phytohemaglutinin'e [PHA] Lenfoproliferatif yanıt, doğal öldürücü hücre aktivitesi, IgG, IgA, IgM düzeyi) araştırıldı. Sonuçlar 16 sağlıklı çocuktan (kontrol) elde edilen değerlerle karşılaştırıldı. Total T, T4, T8 lenfosit yüzdeleri ve PHA'ya yanıt solid tümörlü çocuklarda kontrollere kıyasla anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Sonuç olarak malign solid tümörlü çocuklarda, tanıda hücresel immünitede depresyon saptandı.