TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
AMINOGLUTETHIMIDE IN ADVANCED BREAST CARCINOMA
FAZİLET ÖNER DİNÇBAŞ, NURAN ŞENEL BEŞE, MERİÇ ŞENGÖZ, AHMET ÖBER, SAİT OKKAN, REHA UZEL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., İstanbul

Summary

1983-1991 yılları içinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda tedavi edilen 59 meme kanseri hastasında yerel-bölgesel nüks veya uzak metastaz nedeni ile aminoglutetimid kullanılmıştır. Tümü postmenopozal veya kastre olan hastaların hepsine daha önce tamoksifen verilmiştir .Vakaların medyan yaşı 51'dir (30-87). Tedavi nedeni vakaların 42'sinde kemik metastazı, 14'ünde yerel-bölgesel nüks, 3'ünde akciğer metastazıdır. Aminoglutetimid 250 mg'la başlanıp 16 günde 1000 mg'a çıkılacak şekilde 3 mg deksametazon ile birlikte verilmiştir. Vakaların 36'sında palyatif radyoterapi de yapılmıştır. Radyoterapi yapılan vakalar cevap açısından değerlendirilmemiştir. İlacı tolere edemeyen üç vaka dışındaki tüm vakalarda progresyona kadar geçen süre hesaplanmıştır. Tek başına aminoglutetimid kullanılan 23 vakanın 17'sinde klinik cevap, 4'ünde stasyoner hastalık gözlenmiştir. Değerlendirilen 56 vakada progresyona kadar geçen süre 2-65 (medyan 8) aydır. Yan etki yönünden değerlendirilen 59 vakadan 38'inde (%64.4) geçici yan etki görülmüştür .Üç vakada ise tedavi yan etki nedeniyle kesilmiştir. İleri evre meme kanserinde aminoglutetimid etkili bir hormonal tedavi ajanıdır.