TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 1
JOB SATISFACTION OF HEALTH PERSONNEL DEALING WITH CANCER PATIENTS
AHMET ÖZET, VEDAT IŞIKHAN, ŞEREF KÖMÜRCÜ, FİKRET ARPACI, BEKİR ÖZTÜRK, ATİLLA YALÇIN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Summary

Bu araştırmada, Ankara'da 7 ayrı onkoloji merkezinde çalışan sağlık personelinin (Doktor, Hemşire ve Sosyal Hizmet Uzmanı) iş doyumları ve bunu etkileyen etmenlerin neler olduğu incelenmiştir. Araştırma kapsamına toplam 202 sağlık personeli (Doktor: 111, Hemşire: 69 ve SHU: 22) dahil edilmiştir. Personelin yaptığı işle ilgili duygu, düşünce, inanç ve değerlendirmelerini içeren iş doyumunu ölçmek için Hackman ve Oldham'ın iş Doyum Ölçeği (Job Satisfaction Survey) kullanılmıştır. Anket formu ve ölçek yüzyüze görüşme yoluyla deneklere verilerek doldurmaları istenmiştir. Deneklerden elde edilen veriler SPSS bilgisayar programıyla analiz edilmiştir. Verilerin yorumlanması amacıyla t testi ve varyans analiz kullanılmıştır. Sağlık personelinin işinden elde ettiği iş doyum puan ortalamasının (70 üzerinden) 39.05 "orta düzeyde" olduğu bulunmuştur. Doktorların iş doyum puanı ortalaması: 40.31, hemşirelerin: 44.68 ve SHU'nın: 34.85 olarak bulunmuştur. Üç meslek grubu içinde hemşirelerin işlerinden elde ettiği doyumun diğerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kanser hastalarıyla çalışan personelin iş doyumlarını olumsuz yönde etkileyen etmenlerin saptanması ve bu personelin iş doyumsuzluğunu en aza indirecek program ve stratejilerin uygulamaya aktarılabilmesi için daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerekmektedir.