TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 1
BRACHYTHERAPY IN PATIENTS WITH NASOPHARYNGEAL CARCINOMA FOLLOWING EXTERNAL RADIOTHERAPY
ENİS ÖZYAR, DİLEK ÖZTÜRK, MURAT GÜRKAYNAK, FADIL H AKYOL, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara

Summary

Eylül 1994-1996 tarihleri arasında 71 nazofarenks kanserli hasta eksternal radyoterapi ve brakiterapi (Grup A) ya da sadece eksternal radyoterapi (Grup B) ile tedavi edilmiştir. Hasta yaşları 9-82 (ortanca yaş:43) arasındadır. 51 hasta erkek, 20 hasta kadındır. T1, T2, T3 ve T4 tümörü olan, sırası ile 8, 20, 23 ve 20 hasta vardır .Evre I, II, III ve IV'de sırası ile 1 , 6, 12 ve 52 hasta vardır .Eksternal radyoterapi (ERT) nazofarenks dozları 5900- 7070 cGy arasındadır. ERT sonrası üç fraksiyonda toplam 12 Gy brakiterapi uygulanmıştır. Referans doz noktası olarak kaynaktan 1 cm uzaklık alınmıştır. Ortalama takip süresi 16.3 aydır. A grubunda primer tümör bölgesinde rekürrens saptanmamış, B grubunda ise 3 hastada lokal rekürrans saptanmıştır. Brakiterapiye ait ciddi yan etki saptanmamıştır. 39 hastanın 20'sinde (%51) geçici burun tıkanıklığı yakınması olmuştur. Sadece 1 hastada, 6. ayda saptanan sineşi, cerrahi müdahale ile giderilmiştir. Brakiterapiye ait morbiditenin az olduğu dikkat çekmiştir.