TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 2
VALUE OF PREOPERATIVE COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN LUNG CANCER
MÜBECCEL SAYDAM, TÜLİN YILMAZ, BÜLENT SAYDAM, MUSTAFA YÜKSEL
PTT Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Summary

Küçük hücre dışı akciğer kanseri nedeni ile opere edilen 12 vakada hastalığın patolojik evreleri (pTNM) ile klinik evreleri (cTNM) karşılaştırılarak mediastinal lenf bezi değerlendirilmesinde toraks bilgisayarlı tomografisinin (BT) değeri incelendi. 12 vakanın 6'sında pre ve postoperatuvar evreler aynı bulundu. Bu vakaların 3'ünde (%25) T ve N değerlendirmeleri aynı kaldı. Patolojik TNM'de mediastinal lenf bezlerinin saptanması referans alındığında BT'nin mediastinal lenf bezlerinin tutulumunu göstermede pozitif tahmin gücü %64.4, doğruluk oranı %58.3 olarak hesaplandı. Bu bulgular ile akciğer kanserinin klinik evrelemesinde en önemli faktör olan mediastinal lenf bezi tutulumunu belirlemede BT'nin değerinin sınırlı kaldığını gösterdi.