TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 2
COMPARISON OF MYOMETRIAL INVASION WITH OTHER SURGICAL RISC FACTORS IN ENDOMETRIAL CANCER
TUFAN BİLGİN, JALE GÜRÜLÜLER, NEVİN ÖZSARAÇ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bursa

Summary

Tedavi ve takibi yapılan 88 endometrium kanserli vaka retrospektif olarak değerlendirildi. Opere edilen 85 vakanın miyometrial invazyon derinliği, tümör diferensiyasyonu, yakın ve uzak organ metastazı ile rekürrens ve sağkalımları incelendi. Sadece endometrial tutulumu olan vakaların hepsi iyi diferensiye, hiç lenf nodu metastazı ve organ metastazı bulunmazken, 44 yüzeyel miyometrial invazyon vakasında 27 (%61.3) iyi diferensiyasyon, bir paraaortik lenf nodu metastazı (%2.27), iki serviks (4.56) ve iki tuba (%4.56) metastazı görüldü. Derin miyometrial invazyonu olan 34 vakanın 11 'i (%32.35) kötü diferensiyasyon, üç vakada pelvik (%8.82), üç vakada paraaortik (%8.82), 7 vakada (%20.58) serviks, 3 vakada (%8.82) over , bir vakada vagina (%2.94), bir vakada (%2.94) tuba ve bir vakada (%2.94) akciğer metastazı görüldü. Miyometrial invazyon derinliği ve grad arttıkça kötü prognostik faktörlerin de arttığı saptandı.