TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
RESEARCH OF PROGNOSTIC FACTORS IN BREAST CARCINOMA
E GÖKHAN KANDEMİR, MUSTAFA YAYLACI, M EMİN ÖNDE, NECDET ÜSKENT
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Onkoloji Kliniği, İstanbul

Summary

p53 gen anormallikleri malign dokuda en sık bildirilen genetik değişiklikler arasındadır ve meme kanserini de içeren birçok kanser tipinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, adjuvan tedavi alan 124 meme kanserli hastada standart prognostik faktörlerin ve 52 hastada da p53 ekspresyonunun prognostik önemi ve diğer faktörlerle ilişkisi araştırılmıştır. p53 protein immünoreaktivitesini değerlendirmek için meme kanserli 52 hastada p53 ekspresyonu immünohistokimyasal yöntemlerle incelenmiş, 29 hastada (%58.5) p53 pozitifliği saptanmıştır. p53 ekspresyonu ile grad arasında belirgin ilişki, östrojen (ER) ve progesteron reseptör (PgR) durumu ile zayıf bir ilişki saptanırken; yaş, menopozal durum, tümör boyutu, aksiller lenf nod durumu ile bir ilişki saptanmamıştır. p53 ekspresyonunun genel sağkalım (GSK) için önemli (P<0.05) bir prognostik belirleyici olduğu, fakat hastalıksız sağkalım (HSK) için ise önemli olmadığı (P>0.05) bulunmuştur. Tek değişkenli analizde, p53 dışında GSK için önemli faktörler tümör boyutu (P=0.006), aksiller lenf nod durumu (P=0.01), ER (P=0.001) ve PgR (P=0.003) durumu; HSK için ise tümör boyutu (P=0.0001), aksiller nodal durum (P=0.0004), ER (P=0.0001) ve nükleer grad (P=0.03) bulunmuştur. p53 ekspresyonu ile prognoz arasında saptanan korelasyon p53'ün önemli bir prognostik faktör olduğunu düşündürmektedir, fakat prognostik önemini kesinleştirmek için daha fazla hasta içeren çalışmalara gerek vardır.