TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 3
RAPIDLY HIGH DOSE FRACTIONATION SCHEDULE IN THE TREATMENT OF BRAIN METASTASES
NİLGÜN ÖZBEK, ŞABAN ÇAKIR, BARIŞ OKUMUŞ, MELEK COŞKUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., Samsun

Summary

Bu çalışmada, kısa sürede (5 gün), yüksek günlük fraksiyone dozda (400 cGy/gün) palyatif kranyal radyoterapi uygulanan 36 beyin metastazlı hastada (29'u erkek, 7'si kadın) radyoterapi etkinliği ve bunu etkileyen parametreler değerlendirilmektedir. Klinik yanıt ve objektif yanıt (bilgisayarlı beyin tomografisi kesitlerinden yararlanılarak) radyoterapinin tamamlanmasından bir ay sonra değerlendirilmiştir. Klinik yanıta göre, 36 hastanın 23'ünde (%64) tam, 7'sinde (%19) kısmi klinik yanıt, 6 (%17) hastadaysa stabil hastalık gözlenmiştir. Objektif yanıta göre hastaların 12'sinde (%33) tam, 10'unda (%28) kısmi objektif yanıt, 11'inde (%31) stabil hastalık ve 3'ünde (%8) ilerleyici hastalık saptanmıştır. Yirmi sekiz hastada klinik ve objektif yanıt arasında korelasyon saptanırken, 6 hastadaysa klinik yanıtın objektif yanıttan daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sağkalım oranının tedavi öncesi Karnofsky Performans Durumu, tek lezyon varlığı, objektif yanıt olması ve radyoterapi sonrası Karnofsky Performans Durumu'ndaki düzelme gibi parametrelerden anlamlı olarak etkilendiği görülmüştür. Medyan sağkalım 31 haftadır. Üç aylık sağkalım %88'dir ve 10 hasta halen yaşamaktadır. Sonuç olarak, hasta sayısının azlığına rağmen hızlı yüksek doz fraksiyonasyon şemasının beyin metastazlı hastalarda standart tedavi kadar etkili olabileceği söylenebilir.