TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 4
THE EFFECT OF MASTECTOMY RADIOTHERAPY INTERVAL ON LOCAL CONTROL AND SURVIVAL IN BREAST CANCER PATIENTS
NACİYE ÖZŞEKER, MAKTAV DİNÇER, IŞIK ASLAY, ERKAN TOPUZ, NAKİYE ÖZTÜRK, RİAN DİŞÇİ, GÖKHAN TÖRE
Kartal Devlet Hastanesi

Summary

1970-1992 yılları arasında meme kanseri tanısı almış 672 hastada mastektomi sonrası radyoterapinin (RT) gecikmesinin sağkalıma ve lokal kontrole etkisi retrospektif olarak incelenmiştir. Postoperatif radyoterapide hastaların 189'u (%28) sadece periferik lenfatik, 483'ü (%72) göğüs duvarı ve periferik lenfatik alanlardan ışınlanmıştır. Hastaların 298'inde (%44) kemoterapi kullanılmıştır. Bunların %74'ünde kür sayısı 6, %26'sında 12'dir. Yüzde 22 hastada fluorourasil, doksorubisin, siklofosfamid kombinasyonu, %78'inde siklofosfamid, metotreksat, fluorourasil kombinasyonu kullanılmıştır. Cerrahiden sonra radyoterapinin başlama süresi 8 hafta ve daha kısa olanlar Grup A, 8 haftadan uzun olanlar Grup B olarak sınıflandırılmıştır. Uygulanan tedavilere göre sınıflandırma ise şu şekilde yapılmıştır. Grup 1, sadece RT almışlar; Grup 2, önce RT sonra kemoterapi (KT) almışlar; Grup 3, 3 kür KT, sonra RT, sonra 3 kür daha KT (sandviç) almışlar. Bu serimizdeki hastalar içerisinde KT rejiminin tamamını RT'den önce almış hasta yoktur. Cerrahi sonrası radyoterapi başlama süresi (Grup A ve B) ve tedavi çeşitlerinin (önce RT sonra KT ve sandviç) genel sağkalım, hastalıksız sağkalım ve lokal hastalıksız sağkalımı çok değişkenli analizde istatistiksel açıdan anlamlı olarak değiştirmediği saptanmıştır. Mastektomi yapılmış meme kanserli vakalarda postoperatif adjuvan radyoterapiden önce 3 kür kadar kemoterapi yapılması lokal kontrol ve sağkalımı olumsuz etkilememektedir.