TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 1
IMMUNOHISTOCHEMICAL STAINING PROPERTIES OF EGFR IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF LARYNX
KEMAL HAKAN GÜLKESEN, BAHAR KILIÇARSLAN, CANAN FİGEN SARGIN, SEMRA PAKER, KENAN GÜNEY, BÜLENT AĞRIDIR, GÜLTEN KARPUZOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD., Antalya

Summary

Otuz beş larinks primer yassı epitel hücreli karsinom (YEHK) vakasının parafin bloklarından elde edilen kesitler immünohistokimyasal olarak Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) için boyanarak, boyanma özellikleri ve tümör diferansiyasyonu ile ilişkisi yönünden incelendi. Vakalarımızın 22'si iyi, 13'ü orta-kötü diferansiye idi. Tümör alanının %5'i veya fazlasının boyanması pozitif olarak kabul edildi ve vakaların 23'ünde (%65. 7) pozitif boyanma görüldü. Vakaların 21 'inde aynı hastaya ait normal larinks epitelinin de boyanma özelliği değerlendirildi. Normal larinks epiteline ait 21 kesitin 11 'inde (%52.4) pozitiflik izlendi. Normal larinks epiteli ile YEHK arasında EGFR boyanması açısından anlamlı bir fark görülmezken, iyi diferansiye YEHK vakalarında orta kötü diferansiye olanlara göre daha fazla boyanma görüldü (P=0.032). Daha önce bu konuda yapılan çalışmalardan bazılarında EGFR ekspresyonu ile tümör diferansiyasyonu arasında ilişki bulunmazken, bazılarında EGFR ekspresyonu ile kötü diferansiyasyon arasında ilişki bildirilmiştir. literatürdeki uyumsuzluklar ve bizim çalışmamızda da iyi diferansiye tümörlerde EGFR ekspresyonunun yüksek çıkması, bu konuda geniş serilerde yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir.