TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 4
THE CYTOPROTECTIVE EFFECTIVENESS OF AMIFOSTINE AGAINST DOXORUBICINE-INDUCEDCARDIOTOXICITY
MUSTAFA YAYLACI, ORHAN TÜKEN, S SERDAR ARUN, GÜLBİN ŞEHNAZLI, AHMET ÖZTÜRK, NEJDET ÜSKENT
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Servisi

Summary

Amaç: Sıçanlarda doksorubisinin kardiyotoksik etkisinin amifostin ile önlenildiğinin deneysel olarak gösterilmesi. Gereç ve Yöntem: Kırk beş adet sıçan 15'erli üç gruba ayrıldı. Birinci gruba doksorubisin (9 mg/kg, , IV), 2. gruba doksorubisin (9 mg/kg, IV) + amifostin (300 mg/kg, intraperitoneal), 3. gruba doksorubisin (9 mg/kg, IV) + amifostin (200 mg/kg, intraperitoneal) uygulandı. Sıçanların serumları alınarak başlangıç (0), 48. ve 72. saatlerde kardiyak enzim (kreatinin kinaz (CK), serum glutamil oksaloasetat transferaz (SGOT), laktik dehidrogenaz (LDH) düzeylerine bakıldı. Doksorubisin ve amifostin uygulaması sonrası 5. günde otopsi ile miyokard dokusunda histopatolojik inceleme yapıldı. Sonuçlar: Kardiyak enzim düzeyleri 48. ve 72. saatlerde yalnız doksorubisin ve doksorubisin + amifostin 200 mg/kg verilenlerde, doksorubisin+amifostin 300 mg/kg verilenlere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 5. günde otopsi ile miyokardın histopatolojik tetkikinde yalnız doksorubisin ve doksorubisin + amifostin 200 mg/kg verilenlerde anlamlı histopatolojik değişiklikler saptanırken doksorubisin + amifostin 300 mg/kg uygulananların yalnızca bir kısmında (3/12) sınırlı histopatolojik değişiklikler tespit edildi. Tartışma: Amifostin 300 mg/kg dozunda intraperitoneal olarak verildiğinde sıçanlarda doksorubisinin kardiyotoksik etkilerini belirgin şekilde azaltmaktadır.